INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Zeitgeist Asset Managment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35/9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Radosław Szewczuk, gdpr@zeitgeist.re.

W przypadku zainicjowania korespondencji osoby, której dane dotyczą (Podmiotu danych) dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia dalszej korespondencji (np. w zakresie wynajmu lokali, umówienia spotkań) lub/oraz zgodnie z treścią dobrowolnie wyrażonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prowadzenie korespondencji) lub/oraz w przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną będzie zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcami danych mogą być podmioty współuczestniczące w procesach biznesowych wspierających Administratora (np. usługi informatyczne, hosting danych, aplikacje typu CRM). Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Udostępnienie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia dalszej korespondencji. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administratorem serwisu internetowego jest Zeitgeist Asset Managment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35/9 (dalej Usługodawca). Usługobiorcą jest każda osoba korzystająca z serwisu internetowego.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Informacja o rodzajach plików cookies, które są wykorzystane na stronach internetowych wykorzystywanych na potrzeby Platformy.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. funkcjonalne (preferencje) –  umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  3. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
  4. marketingowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  5. Nieklasyfikowane – Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Każdy Usługobiorca może samodzielnie skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, w tym też zablokować pliki cookies, przy czym należy pamiętać, że zmiana ustawień w tym zakresie może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu.

Zabezpieczenia

Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz utraty poufności, integralności  i dostępności danych. Zastosowane faktyczne zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w wewnętrznej procedurze „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych”. Usługodawcy i jest to dokument poufny, a jego ujawnienie stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Administrator (Zeitgeist Asset Managment sp. z o.o.) zastrzega możliwość zmiany Polityki Prywatności, która będzie obowiązująca Usługobiorców w dniu korzystania z serwisu zgodnie z jej nową, opublikowaną w serwisie internetowym wersją.